Sử dụng để công bố những nội dung trong nội bộ đối tác bảo mật.